ศูนย์แรงงานประจำอำเภอนาทวี

ศูนย์แรงงานประจำอำเภอนาทวี

เขียนโดย ณัฐสุรางค์ สุสานนท์

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 9.30 น กิจกรรมพลิกนาร้างเป็นนารักษ์  ณ ศูนย์เรียนรู้พระอาจารย์ภัตร อริโย ตำบลนาหมอศรี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

เขียนโดย ณัฐสุรางค์ สุสานนท์

 

วันที่ 23-25 ธันวาคม 2562 ร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนใต้

กิจกรรมหนึ่งอำเภอหนึ่งกลุ่มอาชีพ สาขาการทำขนมไทย

เขียนโดย จุฑาทิพย์ ไชยอิน
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการด้านต่าง ๆ ของศูนย์แรงงานอำเภอนาทวี