ข่าวทั่วไป

ศูนย์แรงงานอำภอนาทวี
ที่ว่าการอำเภอนาทวี ชั้น 2

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย พรพิมล กรอบเพชร


บัณฑิตแรงงานอำเภอนาทวีลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานและนำสินค้ากลุ่มอาชีพจำหน่าย ในงานตลาดนัดย้อนยุคคุณหนูสู่ชุมชน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปลักหนู อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

เขียนโดย พรพิมล กรอบเพชร

บัณฑิตแรงงานอำเภอนาทวีได้รับมอบหมายเป็นเจ้าหน้าที่มอบสิ่งของพระราชทาน(จิตอาสาเฉพาะกิจ) 

เขียนโดย พรพิมล กรอบเพชร

บัณฑิตแรงงานอำเภอนาทวีเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม  วันที่  4 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอนาทวี

เขียนโดย พรพิมล กรอบเพชร

บํณฑิตแรงงานอำเภอนาทวีเข้าร่วมพิธีส่งมอบดอกดาวเรือง เพื่อพ่อของแผ่นดิน  ในวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2560 

เขียนโดย พรพิมล กรอบเพชร

ตัวแทนบัณฑิตแรงงานอำเภอนาวี เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคน จังหวัดสงขลา