ข่าวฝึกอบรม

ข่าวฝึกอบรม

เขียนโดย จุฑาทิพย์ ไชยอิน
 

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลท่าประดู่ ได้เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field Day)

เขียนโดย จุฑาทิพย์ ไชยอิน

อำเภอนาทวี

เขียนโดย ณัฐสุรางค์ สุสานนท์

 

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 พิธีมอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (เครื่องมือทำมหากิน)

เขียนโดย จุฑาทิพย์ ไชยอิน

โครงการฝึกวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น การทำอาหารไทยเพื่อสุขภาพ