หน้าแรก

หน้าแรก

เขียนโดย จุฑาทิพย์ ไชยอิน

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ประชาชนจิตอาสา และบัณฑิตแรงงานอำเภอนาทวี เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

เขียนโดย จุฑาทิพย์ ไชยอิน
 

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลท่าประดู่ ได้เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field Day)

เขียนโดย จุฑาทิพย์ ไชยอิน

อำเภอนาทวี