หน้าแรก

ศูนย์แรงงานอำภอนาทวี
ที่ว่าการอำเภอนาทวี ชั้น 2

หน้าแรก

เขียนโดย พรพิมล กรอบเพชร

บัณฑิตแรงงานอำเภอนาทวี   ลงพื้นที่เยี่ยมลูกจ้างและนายจ้างในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจ้างงานเร่งด่วน

เขียนโดย พรพิมล กรอบเพชร

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้นเพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้างในสถานประกอบการ วันที่ 26 กรกฎาคม 2560  

เขียนโดย พรพิมล กรอบเพชร

บัณฑิตแรงงานอำเภอนาทวีร่วมกิจกรรมงานมหกรรมวิถีถิ่นวิถีไทยชายแดนใต้ ประจำปี 2560  วันที่ 9 - 10 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐