หน้าแรก

ศูนย์แรงงานอำภอนาทวี
ที่ว่าการอำเภอนาทวี ชั้น 2

หน้าแรก

เขียนโดย พรพิมล กรอบเพชร

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินงานโครงการฝึกอาชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังน้ำลด พื้นที่จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 27 - 31 ก.ค. 2560