ศูนย์แรงงานประจำอำเภอนาทวี

ศูนย์แรงงานประจำอำเภอนาทวี

เขียนโดย ณัฐสุรางค์ สุสานนท์

 

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 พิธีมอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (เครื่องมือทำมหากิน)

เขียนโดย จุฑาทิพย์ ไชยอิน

โครงการฝึกวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น การทำอาหารไทยเพื่อสุขภาพ

เขียนโดย ณัฐสุรางค์ สุสานนท์


เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลากิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบัณฑิตแรงงาน