หน้าแรก

ศูนย์แรงงานอำภอนาทวี
ที่ว่าการอำเภอนาทวี ชั้น 2

หน้าแรก

เขียนโดย พรพิมล กรอบเพชร

บัณฑิตแรงงานอำเภอนาทวีเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม  วันที่  4 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอนาทวี

เขียนโดย พรพิมล กรอบเพชร

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา จัดฝึกอาชีพโครงการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  การทำอาหารว่างยอดนิยม

เขียนโดย พรพิมล กรอบเพชร

ตัวแทนบัณฑิตแรงงานอำเภอนาวี เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคน จังหวัดสงขลา