หน้าแรก

ศูนย์แรงงานอำภอนาทวี
ที่ว่าการอำเภอนาทวี ชั้น 2

หน้าแรก

เขียนโดย พรพิมล กรอบเพชร

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา จัดฝึกอาชีพโครงการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  การทำอาหารว่างยอดนิยม

เขียนโดย พรพิมล กรอบเพชร

ตัวแทนบัณฑิตแรงงานอำเภอนาวี เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคน จังหวัดสงขลา

เขียนโดย พรพิมล กรอบเพชร

บัณฑิตแรงงานอำเภอนาทวี   ลงพื้นที่เยี่ยมลูกจ้างและนายจ้างในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจ้างงานเร่งด่วน