ศูนย์แรงงานประจำอำเภอนาทวี

ศูนย์แรงงานประจำอำเภอนาทวี

เขียนโดย ณัฐสุรางค์ สุสานนท์

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงานเปิดเผยว่า หลังจากที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา มีมติอนุมัติ การกำหนดอัตราค่าจ้างต่ำ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ คิดเป็นการเพิ่มขึ้น

ค่าแรงเฉลี่ย 5.02% และจะประกาศให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วีนที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไปนั้น กระทรวงแรงงานเล็งเห็นถึงความสำคัญของการช่วยเหลือนายจ้างผู้ประกอบการ และพี่น้องผู้ประกันตน

โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย ซึ่งได้รับความเดือดร้อน จากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวอันเนื่องมาจากการปรับตัวสูงขึ้นของค่าครองชีพหลังจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

กระทรวงแรงงาน จึงได้มีการเสนอลดเงินสมทบทั้งฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตน โดยวันนี้ (20 กันยายน 2565) คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการในการช่วยเหลือลดเงินสมทบนายจ้าง ผุ้ประกันตน

มาตรา 33 จากเดิมร้อยละ 5 เหลือฝ่ายละร้อยละ 3 ของค่าจ้าง และผู้ประกันตนมาตรา 39 ปรับลดอัตราเงินสมทบ จากอัตราเดือนละ 432 บาท เหลือในอัตราเดือนละ 240 บาท โดยเริ่มตั้งแต่

ตุลาคม - ธันวาคม 2565 สำหรับฝ่ายรัฐบาล ยังส่งเงินสมทบในอัตราเดิมคือร้อยละ 2.75 ของค่าจ้างผู้ประกันตน

เขียนโดย ณัฐสุรางค์ สุสานนท์

 

วันที่ 8 เมษายน 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า หลังจากที่กระทรวงแรงงานแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคมแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านแรงงาน จำนวน 2 ฉบับ ประกอบด้วย 1. ข้อตกลงว่าด้วยการจัดหาแรงงาน และ 2. ข้อตกลงว่าด้วยการจัดหาแรงงานทำงานในบ้าน เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565

เขียนโดย ณัฐสุรางค์ สุสานนท์

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา กิจกรรมสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชน

ครั้งที่ 3 อำเภอนาทวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วัดทุ่งลัง หมู่ 9 ตำบลสะท้อน อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา