ศูนย์แรงงานประจำอำเภอนาทวี

ศูนย์แรงงานประจำอำเภอนาทวี

เขียนโดย ณัฐสุรางค์ สุสานนท์

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา กิจกรรมสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชน

ครั้งที่ 3 อำเภอนาทวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วัดทุ่งลัง หมู่ 9 ตำบลสะท้อน อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

เขียนโดย ณัฐสุรางค์ สุสานนท์

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงาน เปิดเผยถึงมติคณะรัฐมนตรี (ครม) เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ว่าที่ประชุมฯ ได้เห็นชอบเรื่องการเพิ่มสิทธิประโยชน์เพื่อเป็นของขญปีใหม่ 2564 แก่ผู้ประกันตนในระบบกองทุนประกันสัดม มาตรา 33 และมาตรา 39 ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ดังนี้

เขียนโดย ณัฐสุรางค์ สุสานนท์

สำหรับกลุ่มแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ให้แรงงานต่างด้าว 4 กลุ่ม ที่เคยมีใบอนุญาตทำงาน แต่การอนุญาตสิ้นสุด และไม่สามารถเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักร เนื่องจากมาตรการปิดจุดผ่านแดน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ให้สามารถอยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราว และให้ทำงานได้เป็นกรณีพิเศษ