ศูนย์แรงงานประจำอำเภอนาทวี

ศูนย์แรงงานประจำอำเภอนาทวี

เขียนโดย ณัฐสุรางค์ สุสานนท์

 

วันที่ 23-25 ธันวาคม 2562 ร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนใต้

กิจกรรมหนึ่งอำเภอหนึ่งกลุ่มอาชีพ สาขาการทำขนมไทย

เขียนโดย จุฑาทิพย์ ไชยอิน
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการด้านต่าง ๆ ของศูนย์แรงงานอำเภอนาทวี

เขียนโดย จุฑาทิพย์ ไชยอิน

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ประชาชนจิตอาสา และบัณฑิตแรงงานอำเภอนาทวี เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562