ศูนย์แรงงานประจำอำเภอสะบ้าย้อย

เขียนโดย Kunnitee

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลาได้จัดฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์ขอมูลด้านแรงงาน รองรับเทคโนโลยี 4.0 ให้กับบัณฑิตแรงงาน