ข่าวฝึกอบรม

เขียนโดย Kunnitee

 

 ระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา และบัณฑิตแรงงานอำเภอสะบ้าย้อย ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมหนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ ครั้งที่ 3 หลักสูตรการทำขนมไทย ณ กลุ่มอนุรักษ์ขนมไทย หมู่ที่ 1 ตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 16 คน

เขียนโดย Kunnitee

ระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา และบัณฑิตแรงงานอำเภอสะบ้าย้อย ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมหนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ ครั้งที่ 4 หลักสูตรการทำผีเสื้อจากใยบ้าน ณ กลุ่มแม่บ้านสวนโอนพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วมจำนวน 16 คน