ข่าวทั่วไป

เขียนโดย Kunnitee

วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ศูนย์แรงงานประจำอำเภอจะนะ นายปัญญวัฒน์ เรืองวงศ์โรจน์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง (รักษาราชการแทนนายอำเภอจะนะ) และนายพิรชัช อิทธิอำนวยพันธุ์ ปลัดอำเภอผู้ดูแลบัณฑิตแรงงาน ให้การต้อนรับ นายกฤตพัฒน์ ครุฑกุล ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจและประเมินผล พร้อมคณะฯ โดย นายกฤตพัฒน์ ครุฑกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจและประเมินผล เป็นประธาน การประชุม

เขียนโดย Kunnitee

ครม.มีมติเห็นชอบ ผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน และเลี่ยงการนำเข้าแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพ

เขียนโดย Kunnitee

สำหรับกลุ่มแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ให้แรงงานต่างด้าว 4 กลุ่ม ที่เคยมีใบอนุญาตทำงาน แต่การอนุญาตสิ้นสุด และไม่สามารถเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักร เนื่องจากมาตรการปิดจุดผ่านแดน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ให้สามารถอยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราว และให้ทำงานได้เป็นกรณีพิเศษ

เขียนโดย Kunnitee

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงาน เปิดเผยถึงมติคณะรัฐมนตรี (ครม) เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ว่าที่ประชุมฯ ได้เห็นชอบเรื่องการเพิ่มสิทธิประโยชน์เพื่อเป็นของขญปีใหม่ 2564 แก่ผู้ประกันตนในระบบกองทุนประกันสัดม มาตรา 33 และมาตรา 39 ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ดังนี้