ติดต่อ

เขียนโดย Kunnitee

ศูนย์แรงานประจำอำเภสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

ที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย(อาคารชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน)
ถนนสะบ้าย้อย-ลำไพล หมู่ที่ 1 ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 90210

โทร.084-687950,087-2973188

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook fanpage:ศูนย์แรงงานประจำอำเภอสะบ้าย้อย

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง บรง.ประจำ

หมายเลขโทรศัพท์

1

นางสาวอามีเนาะ

เตะหลง

ตำบลบ้านโหนด

084 854 2029

2

นางทัศนีย์

ดาราโชติ

ตำบลสะบ้าย้อย

093 581 0947

3

นายมะรอสอมี

มะถาวร

ตำบลคูหา

086 290 2831

4

นายมะยาลี   

หมันน๊ะ

ตำบลเขาแดง

094 146 7297

5

นางสาวฟาฎิมะฮ์

ดอเลาะ

ตำบลทุ่งพอ

088 575 6204

6

นางสาววิไลรัตน์

บาหะมะ

ตำบลบาโหย

086 331 5625

7

นายรุซดีย์

มณีหิยา

ตำบลจะแหน

081 328 2694

8

นายระบิล

ลาดอ

ตำบลเปียน

087 297 3188

9

นางสาวกมลวัลย์ 

มาหิงตะ

ตำบลธารคีรี

085 673 2320

10

นางสาวฮายาตี

นิอาลี

ศูนย์แรงงานประจำ อ.สะบ้าย้อย

084 968 7950