ฝึกอบรมการพัฒนาเว็ปไซต์ฯ รองรับเทคโนดลยี 4.0

เขียนโดย Kunnitee

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลาได้จัดฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์ขอมูลด้านแรงงาน รองรับเทคโนโลยี 4.0 ให้กับบัณฑิตแรงงาน

เพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมในการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบันมาใช้งาน ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่นการใช้งานระบบคลาวด์ การใช้โทรศัพท์มือถือในการตัดต่อวีดีโอและจัดการเว็บไซต์ เป็นต้น   โดยอบรมระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 - 17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมแหลมสนอ่อน สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา