bandit_chana@hotmail.com

082-2625512

เขียนโดย Suda Madlee

นิเทศ และติดตามงานบัณฑิตแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 

อ่านเพิ่มเติม: นิเทศ และติดตามงานบัณฑิตแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
เขียนโดย Suda Madlee

เปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มก่อนเครือข่ายประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านเพิ่มเติม: โครงการส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและองค์กรเครือข่าย ปี 62