bandit_chana@hotmail.com

082-2625512

เขียนโดย Jariya Lamid

 

  
โรงเรียนจะโหนงพิทยาคมได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ ให้ออกศูนย์แรงงานประจำอำเภอเคลื่อนที่ สาธิตการทำกระเป๋าจากผ้าเย็บมือ  เป็นการให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับการตัดเย็บกระเป๋าผ้า 
เขียนโดย Sansak Haman
 
บัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา ได้นำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพในชุมชน มาจำหน่าย ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ กระทรวงแรงงาน เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
เขียนโดย Sansak Haman
 วันที่ 7-8/9/60   ประชุมสัมมมนาเชิงปฎิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 12/60 ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา ณ โรงแรมวีว่า  จังหวัดสงขลา
นที่ 7/9/60 ประชุมสัมมมนาเชิงปฎิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 12/60 ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา วันที่ 7-8/9/60 บัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลาแต่ละอำเภอนำเสนอผลการปฏิบัติงานปี 2560 ที่ผ่านมา โดยผู้แทนส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดสงขลาแนะนำแนวทางการดำเนินงาน ในโอกาสนี้ด้วย
เขียนโดย Sansak Haman
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา 13.30 น. หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ได้พบปะพูดคุยและให้กำลังใจในการทำงานของบัณฑิตแรงงาน ๓ จังหวัดชายแดนใต้และ ๔ อำเภอจังหวัดสงขลา ในการนี้บัณฑิตแรงงานได้นำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพมาจำหน่าย ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ กระทรวงแรงงาน เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร