bandit_chana@hotmail.com

082-2625512

เขียนโดย Sansak Haman
 วันที่ 7-8/9/60   ประชุมสัมมมนาเชิงปฎิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 12/60 ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา ณ โรงแรมวีว่า  จังหวัดสงขลา
นที่ 7/9/60 ประชุมสัมมมนาเชิงปฎิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 12/60 ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา วันที่ 7-8/9/60 บัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลาแต่ละอำเภอนำเสนอผลการปฏิบัติงานปี 2560 ที่ผ่านมา โดยผู้แทนส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดสงขลาแนะนำแนวทางการดำเนินงาน ในโอกาสนี้ด้วย