bandit_chana@hotmail.com

082-2625512

เขียนโดย Sansak Haman
วันที่ 30/1/61 เวลา 15.30 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอจะนะ (หลังใหม่) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มก่อนเครือข่ายประจำปีงบประมาณ 2561 (กิจกรรมฝึกอบรมสร้างอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มรายได้สู่ครอบครัว) งบประมาณโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
เขียนโดย Sansak Haman

วันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2560 ณ บ้านหัวดินเหนือ หมู่ 8 ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา กิจกรรม 1 อำเภอ 1 กลุ่มอาชีพ