bandit_chana@hotmail.com

082-2625512

เขียนโดย Suda Madlee

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 11.30 น. บัณฑิต​แรงงาน​ประ​จำ​ตำ​บล​ป่า​ชิง​ร่วมกิจกรรมมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภค/บริโภค ให้แก่ นายสัญชัย หมัดเย๊าะ ผู้ป่วยในพระราชประชานุเคราะห์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ​ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา​

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภค/บริโภค
เขียนโดย Suda Madlee

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 โดย สำนักงานจัดหางานจัดหวัดสงขลา มอบหมายให้บัณฑิตแรงงานอำเภอจะนะ สำรวจความต้องการผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศเมเลเซีย ที่มีความประสงค์

อ่านเพิ่มเติม: สำรวจความต้องการผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศเมเลเซีย