โครงสร้างบุคลากร

โครงสร้างบุคลากร

เขียนโดย ศศิฌา
   
  นางมัสนา  จันทร์ดำ
ประธานบัณฑิตแรงงาน
 
นายวีรยุทธ  คล้ายประสิทธ์
รองประธาน
นางสาวศศิฌา  สาดาเร่
ศูนย์แรงงานประจำอำเภอ
นางวิลันดา  ยานาย
เลขานุการ
นางสาวสมใจ  สมานประชา
ประชาสัมพันธ์
นางสาวโสริยา  หมิดทองคำ
เหรัญญิก
นางสาวพัชรี  รักพวก
ประชาสัมพันธ์
นางสางจินดานุช  ช่วยหนู
คณะกรรมการ
นางสาวสุภาวดี  ซาหีมซา
คณะกรรมการ
นางสาวมาดีฮะห์  สะอะ
ช่างภาพ