ข่าวทั่วไป

|
เขียนโดย แสนศักดิ์ หะหมาน

วันที่ 15 มกราคม 2563​ ณ มัสยิดบ้านทุ่ง หมู่ 6 ตำบลคู อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ภายใต้คำสั่งการ นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอจะนะ​ มอบหมาย น.ส.วิไลลักษณ์ เรืองผล ปลัดอาวุโส อำเภอจะนะ เป็นประธาน พร้อมส่วนราชการอำเภอจะนะ, รัฐวิสาหกิจ, ส่วนราชการตำบลคู, ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลคู, บัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา, บัณฑิตอาสาฯ, ครู-นักเรียนโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์,อสม., จิตอาสาฯตำบลคู และประชาชน ร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดสงขลา ประจำปี 2563 กิจกรรมสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชนครั้งที่ 2 อำเภอจะนะ กิจกรรมทาสีกำแพงรั้วมัสยิด-โรงเรียนตาดีการ์, ทำความสะอาดห้องน้ำ-ที่อาบน้ำละหมาด, ปรับภูมิทัศน์บริเวณภายนอก-ภายในกูโบร์, เก็บขยะบริเวณโดยรอบมัสยิด จำนวนผู้เข้าร่วม 264 คน

   

|
เขียนโดย แสนศักดิ์ หะหมาน

วันที่  13  กุมภาพันธ์  2563  บัณฑิตแรงงานอำเภอเทพา ได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมศูนย์แรงงานอำเภอเคลื่อนที่ให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชน  ครั้งที่  1  ประจำปีงบประมาณ  2563  ณ  วัดเขาแก้ว  ตำบลสะกอม  อำเภอเทพา  จังหวัดสงขลา ภายใต้กิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน"  จังหวัดสงขลา  ภายในบูธศูนย์แรงงานฯ  

|
เขียนโดย แสนศักดิ์ หะหมาน

เมื่อวันที่  16-19  มีนาคม  2563  บัณฑิตแรงงานอำเภอเทพา  ได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะในการทำงานแก่แรงงานนอกระบบ  (รวมแรงงานคนพิการและแรงงานสูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ครั้งทื่  2  หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วย  ณ  ศาลาอเนกประสงค์บ้านโคกกอ  หมู่ที่  11  ตำบลท่าม่วง  อำเภอเทพา  จังหวัดสงขลา  โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน  16  คน

      

|
เขียนโดย แสนศักดิ์ หะหมาน

ระหว่างวันที่ 16-19 มีนาคม 2563 บัณฑิตแรงงานอำเภอสะบ้าย้อย ประสานการฝึกอาชีพในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะในการทำงานแก่แรงงานนอกระบบ (รวมแรงงานคนพิการและแรงงานสูงอายุ)ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2563 หลักสูตร การทำลายฉลุกรงนก ณ มัสยิดบ้านโม๊ะหนี หมู่ที่ 4 ตำบลจะแหน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

       

|
เขียนโดย แสนศักดิ์ หะหมาน

 วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้ความสำคัญกับบัณฑิตแรงงานที่ช่วยขับเคลื่อนงานของกระทรวงแรงงานในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ พร้อมแนะบัณฑิตแรงงานมีการกำหนดเป้าหมายเพื่อเป็นพลังให้ไปถึงจุดที่ตั้งไว้ และให้ช่วยสร้างความเข้าใจเรื่องของ โควิด ๑๙ กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ การใช้อุปกรณ์หน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ ณ โรงแรม บี พี สมิหลา บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

         

 

|
เขียนโดย แสนศักดิ์ หะหมาน

วันที่ 18/02​/2563​ เวลา 13.00 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอจะนะ บัณฑิตแรงงานอำเภอจะนะ จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา กิจกรรมศูนย์แรงงานอำเภอเคลื่อนที่บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 

มีสาธิตอาชีพ ขึ้นทะเบียนหางาน รับเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์ และให้คำปรึกษาด้านแรงงาน โดยบัณฑิตแรงงานอำเภอจะนะ ศูนย์แรงงานอำเภอจะนะและ สำนักงานแรงงานอำเภอจะนะ

|
เขียนโดย แสนศักดิ์ หะหมาน