ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

|
เขียนโดย แสนศักดิ์ หะหมาน

วันที่ 28 เมษายน 2563 บัณฑิตแรงงานอำเภอจะนะให้บริการด้านแรงงานประชาชนในพื้นที่ กรณีนายจ้างจ้างออกจากงาน วิธีการยื่นสิทธิ์ขอรับเงินชดเชยกรณีการว่างงาน รวมถึงแนะนำวิธีการรายตัวเดือนถัดไปหลังได้รับสิทธิ์เงินชดเชยการว่างงาน การขึ้นทะเบียนว่างงาน เพื่อลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน​ ในสถานการณ์​ปัจจุบัน​ และเพื่อตอบสนองนโยบาย​การป้องกันการแพร่กระจายของโคโรน่าไวรัส​ของรัฐบาล​ ณ​ ศูนย์​แรงงานประจำอำเภอจะนะ​ จังหวัดสงขลา

|
ลำดับที่ ชื่อเอกสาร ประเภทไฟล์ Download
1 ใบสมัครฝึกอบรม ฯ สพร.12 สงขลา
2  แบบคำขอสมัครเป็นผู้ประกันตนตำมมำตรำ 40  
       
       
       

 

|

ในปัจจุบันไม่มีใครไม่รู้จัก “Social Network” อย่างแน่นอน โดยเป็น “เครือข่ายสังคมออนไลน์” ที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนเกือบทุกด้าน ซึ่งทุกคนในสังคมปัจจุบันล้วนแล้วแต่เป็นส่วนหนึ่งของ Social Network ทั้งสิ้น แต่ก็มีน้อยคนนักที่จะรู้และเข้าใจอย่างแท้จริงว่า Social Network คืออะไร มีอะไรบ้าง และมีประโยชน์อย่างไรบ้าง…?

หมวดหมู่รอง