กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะในการทำงานแก่แรงงานนอกระบบ

|
เขียนโดย แสนศักดิ์ หะหมาน

เมื่อวันที่  16-19  มีนาคม  2563  บัณฑิตแรงงานอำเภอเทพา  ได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะในการทำงานแก่แรงงานนอกระบบ  (รวมแรงงานคนพิการและแรงงานสูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ครั้งทื่  2  หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วย  ณ  ศาลาอเนกประสงค์บ้านโคกกอ  หมู่ที่  11  ตำบลท่าม่วง  อำเภอเทพา  จังหวัดสงขลา  โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน  16  คน

      

Pin It