โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะในการทำงานแก่แรงงานนอกระบบ (รวมแรงงานคนพิการและแรงงานสูงอายุ)ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2563

|
เขียนโดย แสนศักดิ์ หะหมาน

ระหว่างวันที่ 16-19 มีนาคม 2563 บัณฑิตแรงงานอำเภอสะบ้าย้อย ประสานการฝึกอาชีพในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะในการทำงานแก่แรงงานนอกระบบ (รวมแรงงานคนพิการและแรงงานสูงอายุ)ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2563 หลักสูตร การทำลายฉลุกรงนก ณ มัสยิดบ้านโม๊ะหนี หมู่ที่ 4 ตำบลจะแหน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

       

Pin It