bandit_chana@hotmail.com

082-2625512

เขียนโดย Suda Madlee

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลาได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาเว็ปไซต์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านแรงงาน รองรับเทคโนโลยี 4.0 ให้แก่บัณฑิตแรงงาน

อ่านเพิ่มเติม: ฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาเว็ปไซต์ฯรองรับเทคโนโลยี4.0
เขียนโดย Suda Madlee

นิเทศ และติดตามงานบัณฑิตแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 

อ่านเพิ่มเติม: นิเทศ และติดตามงานบัณฑิตแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
เขียนโดย Sansak Haman

โครงการรณรงค์เผยแพร่ความรู้ให้แก่แรงงานนอกระบบและผู้ที่เกี่ยวข้อง

อ่านเพิ่มเติม: โครงการรณรงค์เผยแพร่ความรู้ให้แก่แรงงานนอกระบบและผู้ที่เกี่ยวข้อง
เขียนโดย Suda Madlee

เปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มก่อนเครือข่ายประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านเพิ่มเติม: โครงการส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและองค์กรเครือข่าย ปี 62