กระทรวงแรงาน สำนักงานประกันสังคม มอบของขวัญปีใหม่ 2564 เพื่อผู้ประกันตน

|
เขียนโดย แสนศักดิ์ หะหมาน

 

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงาน เปิดเผยถึงมติคณะรัฐมนตรี (ครม) เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ว่าที่ประชุมฯ ได้เห็นชอบเรื่องการเพิ่มสิทธิประโยชน์เพื่อเป็นของขญปีใหม่ 2564 แก่ผู้ประกันตนในระบบกองทุนประกันสัดม มาตรา 33 และมาตรา 39 ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ดังนี้

- ปรับเพิ่มเงินสเคราะห์บุตร ให้กับผู้ประกัตนที่มีบุตรอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี ให้มีสิทธิได้รับงินเพิ่มจาก 600 บาท เป็น 800 บาทต่อคน โดยจ่ายคราวละม่เกิน 3 คน ในการนี้มีผู้ประกันตนได้รับประโยชน์จำนวน 1.362 ล้านคน คิดเป็นงิ 13,739 ล้านบาท/ปี ใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นจากเดิม 3,432 ล้านบาท ทั้งนี้ มีวัตถุประสค์เพื่อป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกันตนที่มีบุตรโดยจะมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป สำหรับระยะการจ่ายเงินกรณีสงเคราะห์บุตร ผู้ประกันตนจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตร ที่ปรับเพิ่มของวดเดือนมกราคม 2564 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 เป็นต้นไป

- ปรับลดเงินสมทบฝ้ายนายจ้าง และฝ่ยผู้ประกันตนตามมาตรา 33 เหลือร้อยละ 3 และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ลดลงเหลื 278 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม2564) เพื่อช่วยเหลือนายจ้าง และผู้ประกันตนที่ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะช่วย แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของนายจ้าง และผู้ประกันตน ในการจ่ายเงินสมทบรวมเป็นเงินจำนวน 15,660 ล้านบาท

-นอกจากนี้ คณะรัฐมนตยังเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยนเกิดจการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อพ.ศ.....ตามที่กระทรวงแรงานเสนอ โดยสาระของร่างดังกล่าว กำหนดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างาเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย และหน่วยงานของรัฐสั่งปิดพื้นที่เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ เป็นผลกระทบให้ลูกจั๊งซึ่งเป็นผู้ประกันตนไม่ได้ทำงานและไม่ได้รับค่จ้างในะหว่างนั้น โดยให้ลูกจ้างดังกล่าวซึ่งไม่ได้รับค่าจ้างดังกล่าว มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงน ไนอัตราร้อยละ 50 ของคำจ้างรายวัน โดยให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐสั่งปิดพื้นที่ ทั้งนี้ ภายในระะวล 1 ปีปฏิทินมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยทุกครั้งรวมกันไม่เกิน 90 วัน ดังนั้น หกร่งกฎกระทรวงฯ มีผลใช้บังคับจะทำให้ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการที่หน่วยานของรัฐสั่งปิดพื้นที่เพื่อป้องกันการะบาดของโรคติดต่ออันตราย คาดว่าจะมีผู้ใช้สิทธิจำนวน 700,727 ครั้งได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย คิดรวมเป็นเงินกว่า 5:225 ล้ำนบาท

- ปรับเพิ่มค่คลอดบุตรเป็น 15,000 บาท (เดิม 13,000 บาท) ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกรแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกันสังคม เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าสเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน พ.ศ.2563 ซึ่งในปี 2564 คาดว่า มีผู้ประกันตนที่ได้รับประโยชน์ทดแทนจากกรณีคลอดบุตร 293,073 คน/ปิ ดิดเป็นงิน 4,396 ล้านบาทู สำนักงานประกันสังคมจ่ายเงินงบประมาณเพิ่มขึ้น 586.146 ล้านบาท ปรับเพิ่มค่าฝากครรภ์ เป็น 5 ครั้ง รวมเป็น 1,500 บาท(เดิม 3 ครั้ง 1,000 บาท) คาดว่าจะมีผู้ประกันตนได้รับสิทธิประมาณ 122,114 ครั้ง/ปี เป็นเงิน 36.6 ล้านบาทสำนักงานประกันสังคมจ่ายงินงบประมาณเพิ่มขึ้น 17.89 านบาท ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มในตอนท้ายว่า ซึ่งการมอบของขวัญปีใหม่ 2564ในครั้งนี้ เป็นก๊รดำเนินการตมนโบายของรัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี และพลอ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติรวมไปถึนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงแรงงาน โดยเฉพาะด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพื่อให้ครอบคลุการดูแลบริกรและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มทุกวัย อีกด้วย

Pin It