ศูนย์แรงงานประจำอำเภอเทพา

ศูนย์แรงงานประจำอำเภอเทพา

เขียนโดย ศศิฌา

เมื่อวันที่  10 เมษายน 2562  นาย สนอง  จันทร์รักษ์  นายอำเภอเทพา  เข้าเปิดพิธี กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ เดินวิ่งริมเล Sport for all 4.0 โดย

เขียนโดย ศศิฌา

 

ศูนย์แรงงานประจำอำเภอเทพา  ได้จัดกิจกรรมหนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ  ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้  จังหวัดสงขลา  ประจำปีงบประมาณ 2562