ศูนย์แรงงานประจำอำเภอสะบ้าย้อย

เขียนโดย Kunnitee

 ระหว่างวันที่ 16-19 มีนาคม 2563 บัณฑิตแรงงานอำเภอสะบ้าย้อย ประสานการฝึกอาชีพในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะในการทำงานแก่แรงงานนอกระบบ (รวมแรงงานคนพิการและแรงงานสูงอายุ)ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2563 หลักสูตร การทำลายฉลุกรงนก ณ มัสยิดบ้านโม๊ะหนี หมู่ที่ 4 ตำบลจะแหน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

เขียนโดย Kunnitee

 ระหว่าง วันที่ ๙-๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ บัณฑิตแรงงานอำเภอสะบ้าย้อย ได้ประสานการฝึกอาชีพตาม โครงการอบรมฝีมือแรงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พื้นที่ ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี อำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อย) ฝึกอบรม หลักสูตร สาขา ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ จำนวน ๒๐ คน  ณ ฟาร์มตัวอย่างพระราชดำริฯ บ้านควนหรัน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา