โครงการศูนย์แรงงานอำเภอเคลื่อนที่ให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชน

เขียนโดย Kunnitee

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา และบัณฑิตแรงงานอำเภอสะบ้าย้อย ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมศูนย์แรงงานอำเภอเคลื่อนที่ให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชน ครั้งที่ 3  ณ โรงเรียนตาดีกา หมู่ที่ 3 ตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วมจำนวน 115 คน