ประชุมสภาสันติสุข

เขียนโดย อุสมาน

ประชุมสภาสันติสุขตำบลจะแหน เมื่อวันศุกร์ ที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 14.00 - 15.30 น.

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลจะแหนร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลจะแหน ณ ที่ทำการกำนันตำบลจะแหน มีนายกูดุสดีขะเดถาวรเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมนี้มีหน่วยงานราชการรับผิดชอบในพื้นที่ ปลัดอำเภอรับผิดชอบตำบลจะแหน พัฒนาชุมชน ผอ.รพ.สต.บ้านวังโอ๊ะ ครู กศน.ตำบลจะแหน หน่วย ฉก.ตชด.ที่ 4312 มุนี และมีบัณฑิตอาสาฯบัณฑิตแรงงาน แพทย์ ผู้ช่วย ผรส. ผู้นำศาสนา ซึ่งมีหัวข้อการประชุมดังนี้ 1.ประชาสัมพันธ์การสมัครประกันสังคมมาตรา 40 (บัณฑิตแรงงาน) 2.แจ้งการตรวจสุขภาพประจำปีประกันสังคมโดยโรงพยาบาลหาดใหญ่ร่วมกับโรงพยาบาลสะบ้าย้อย (บัณฑิตแรงงาน) 3.แจ้งการสมัครสมาชิกการออมแห่งชาติ (ปลัดอำเภอ) 4.ศูนย์สันติวิถีให้ดำเนินการจัดเวทีพูดคุยเพื่อสันติสุขตำบล (ปลัดอำเภอ) 5.การสำรวจน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค (บัณฑิตแรงงาน) 6.จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์/ทำความสะอาด สถานที่สาธารณะ (สภาสันติสุข) 7.แจ้งการดำเนินการจัดเก็บข้อมูล กชช.2 ค.ตำบลจะแหนโดยจะให้บัณฑิตอาสาฯจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว (พัฒนาชุมชน) 8.แจ้งข้อควรระวังยุงลาย และการป้องกันยุงลายดีที่สุด คือการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยเฉพาะแหล่งน้ำขัง (รพ.สต.บ้านวังโอ๊ะ) 9.แจ้งนักเรียน/นักศึกษา/หรือบุคคลทั่วไป ที่ยังไม่แจ้งสิทธิกลับมายังพื้นที่ตามทะเบียนบ้าน ให้ดำเนินการแจ้งกลับมาในพื้นที่ด้วย เนื่องจากถ้าใช้บริการในพื้นที่โดยไม่แจ้งย้ายสิทธิ อาจเสียค่าบริการ/ค่ายา (รพ.สต.บ้านวังโอ๊ะ) รายงานโดยนายอุสมาน สาและ บัณฑิตแรงงานประจำตำบลจะแหน