กิจกรรมสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชน

เขียนโดย Kunnitee

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา ศูนย์แรงงานประจำอำเภอสะบ้าย้อย จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดสงขลา(กิจกรรมสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561) ณ มัสยิดบ้านเกาะแดง หมู่ที่ 5 ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา โดยมีหน่วยงานต่างๆ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย