วันนัดพบแรงงาน

ที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย
จังหวัดสงขลา 90210