ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ชุดปฏิบัติการตำบล

ที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย
จังหวัดสงขลา 90210

เขียนโดย Kunnitee

       

 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 บัณฑิตแรงงานอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ได้เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ชุดปฏิบัติการตำบล