โครงการอบรมฝีมือแรงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พื้นที่ ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา

เขียนโดย Kunnitee

 ระหว่าง วันที่ ๙-๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ บัณฑิตแรงงานอำเภอสะบ้าย้อย ได้ประสานการฝึกอาชีพตาม โครงการอบรมฝีมือแรงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พื้นที่ ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี อำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อย) ฝึกอบรม หลักสูตร สาขา ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ จำนวน ๒๐ คน  ณ ฟาร์มตัวอย่างพระราชดำริฯ บ้านควนหรัน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา