โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ

เขียนโดย Kunnitee

ระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา และบัณฑิตแรงงานอำเภอสะบ้าย้อย ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมหนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ ครั้งที่ 4 หลักสูตรการทำผีเสื้อจากใยบ้าน ณ กลุ่มแม่บ้านสวนโอนพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วมจำนวน 16 คน

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 นายทเนตร นาคแย้ม นักวิชาการชำนายการพิเศษ เปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมหนึ่งอำเภอ    หนึ่งกลุ่มอาชีพ ครั้งที่ 4 หลักสูตรการทำผีเสื้อจากใยบ้าน ณ กลุ่มแม่บ้านสวนโอนพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา และเรียนรู้เรื่องอุปกรณ์และการทำโครง

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 กลุ่มอาชีพเรียนรู้การทำโครง การหุ้มผ้า

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 กลุ่มอาชีพเรียนรู้การลงสีและลวดลาย