ฝึกอบรม การแต่งผมสุภาพบุรุษ

ที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย
จังหวัดสงขลา 90210

เขียนโดย Kunnitee

โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2562 หลักสูตร การแต่งผมสุภาพบุรุษ

            

ระหว่างวันที่ 21-30 ธันวาคม พ.ศ.2561 ฝึกอาชีพตามโครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2562 หลักสูตร การแต่งผมสุภาพบุรุษ กลุ่มเป้าหมาย 20 คน ณ ศูนแรงงานประจำอำเภออำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา