กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะในการทำงานแก่แรงงานนอกระบบ (รวมแรงงานคนพิการและแรงงานสูงอายุ)ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

เขียนโดย Kunnitee

 

ศูนย์แรงงานประจำอำเภอสะบ้าย้อย ได้ดำเนินกิจกรรม ระหว่างวันทีี่ 7-11 พฤษภาคม 2561 ณ กลุ่มแม่บ้านสวนโอนพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา โดยได้ทำการฝึกอบรมหลักสูตร การทำขันหมากอิสลาม