บัณฑิตแรงงานประจำสำนักงานจังหวัดส่งขลา

|

กิจกรรมบริการส่งเสริมอาชีพของศูนย์แรงงานอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา