"ขับเคลื่อนสำนักงานแรงงานเป็นองค์กรคุณธรรม"

|

เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ นายนิยม สองแก้ว แรงงานจังหวัดสงขลา ได้เป็นประธานกล่าวประกาศปฏิญญา


"ขับเคลื่อนสำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลาเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม" ซึ่งได้มีเจตนาร่วมกันกับข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา บัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา และอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสงขลา โดยยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทย พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม ๔ ประการ คือ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา"

Pin It