ลงพื้นที่พบปะ/เยี่ยมเยือนบัณฑิตแรงงานอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

|
         วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560  นายวิเชียร กัณฐตุริต แรงงานจังหวัดสงขลา มอบหมายให้
นางสาวทิพวรรณ สุวรรณรัตน์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา
ลงพื้นที่พบปะ/เยี่ยมเยียนบัณฑิตแรงงานอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
เพื่อวางแผนการดำเนิน
โครงการส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและองค์กรเครือข่าย (กิจกรรมฝึกอบรมสานฝันอาชีพ
ยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มรายได้สู่ครอบครัว) ซึ่งเป็นโครงการที่จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก        องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในปี 2561 และแผนงานโครงการฯ ในภาพรวมของทั้ง 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) ที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อเนื่อง
ในปี 2562 พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนงานโครงการฯ การดำเนินงานโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของจังหวัดสงขลา
ในปีงบประมาณ 2561 
ณ ที่ว่าการอำเภอจะนะ (ศูนย์แรงงานประจำอำเภอจะนะ) จังหวัดสงขลา  
Pin It