bandit_chana@hotmail.com

082-2625512

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย Sansak Haman
ฮิต: 350
วันที่ 30/1/61 ณ ศาลาประชาคมอำเภอจะนะ (หลังใหม่) บัณฑิตแรงงานอำเภอจะนะ จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดใช้แดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา กิจกรรมศูนย์แรงงานอำเภอเคลื่อนที่ให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดย มีกิจกรรม - ให้ความรู้ด้านงานประกันสังคม โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา - ใหความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา - ให้ความรู้ด้านจัดหางาน โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา - การจัดนิทรรศกาลด้านแรงงานของบัณฑิตแรงงานเำเภอจะนะ - มีการสาธิตอาชีพ การทำขนมเจาะหู การทำขนมทองม้วน-ทองพับ การผัดหมี่ - การโชร์และออกร้านจำหน่ายสินค้าในตำบล - การจัดนิทรรศกาลของหน่วยงานภาคคีเครื่อข่าย เช่น โอโซนจังหวัดสงขลา ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล (บ้านสุขสันต์) สงขลา
Pin It